993968_620384137993725_1942882284_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA993968_620384137993725_1942882284_n