9372_620384237993715_1885465988_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA9372_620384237993715_1885465988_n