1002506_620384671327005_2023651532_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1002506_620384671327005_2023651532_n