1098045_620385097993629_725504092_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1098045_620385097993629_725504092_n