01. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA01. egz_14_06_2017