05. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA05. egz_14_06_2017