06. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA06. egz_14_06_2017