11. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA11. egz_14_06_2017