11172_620384867993652_992022746_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA11172_620384867993652_992022746_n