1002596_620385281326944_398332296_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1002596_620385281326944_398332296_n