02. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA02. egz_14_06_2017