04. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA04. egz_14_06_2017