26. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA26. egz_14_06_2017