32. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA32. egz_14_06_2017