33. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA33. egz_14_06_2017